มมร ล้านนา: นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๑๐๙๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในการนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ผู้ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถวายรายงานความตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ รวมจำนวน ๑๕ คน ในวันนี้มีนักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มาเข้าเฝ้าจำนวน ๓ คน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”