มมร ล้านนา: นำเสนอผลงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแบร์กาโม ประเทศอิตาลี

“MBU GO TO BERGAMO” 25 – 26 November 2022 ทีมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาประกอบไปด้วย

– พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
– พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
– ศ.ดร.พศิน แตงจวง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
– นายบุญนำ สุนามถาวร นักทรัพยากรบุคคล
#ได้เดินทางมาร่วมนำเสนอบทความวิชาการในเวทีวิชาการระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยแบร์กาโม (University of Bergamo) เมืองแบร์กาโม (Bergamo) ประเทศอิตาลี (ltaly) โดยมีคณาจารย์และนักวิชาการจาก 30 ประเทศทั่วโลกมานำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
#ทีมคณาจารย์ มมร ล้านนา ได้นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติในเวทีของการประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้ ได้แก่
1. เรื่อง “Tackling lnequalities of the Working Poor : Up-skilling for New Normal Lsbor Markets in ASEAN Counties via Device” นำเสนอโดย พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. และพระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.
2. เรื่อง “An lntegration of Buddhism Philosophy with lct for Developing New Normal Labor Markets Lessons Learned from a Longitudinal study in Chiang Mai Province” นำเสนอโดย ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ และคณะ

3.เรื่อง “Gig Economy in GMS : Looking at the Past to Build the Future” โดยศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง และ ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำเสนอบทความทางวิชาการบนเวทีการประชุมของนักวิชาการระหว่างประเทศ

#ทั้งนี้ บทความวิชาการของคณาจารย์ มมร ล้านนา ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมประชุม จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก