มมร ล้านนา: นิเทศนักศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5

คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้ร่วมกันออกนิเทศนักศึกษาฝึกการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) และปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยโรงเรียน

รร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย

รร. บ้านแพะวิทยา อ.แม่สะเรียง

รร. ห้วยเดื่อ อ.แม่สะเรียง

รร. บ้านห้วยผึ้งใหม่ อ.แม่ลาน้อย

รร. บ้านคะปวง อ.แม่สะเรียง

รร. บ้านน้ำดิบ อ.แม่สะเรียง

รร. บ้านแม่โถ อ.แม่ลาน้อย

เครดิตภาพข้อมูล : อ.กิตติคุณ ภูลายยาว , ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง