มมร ล้านนา: น้อมถวายความอาลัย พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร.

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 🙏🏻 น้อมถวายความอาลัย 🙏🏻 อาจารย์พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มรณภาพลงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 04.37 น. น้อมถวายความอาลัยยิ่ง