มมร ล้านนา: บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 1/2565

13 มิถุนายน 2565 นักศึกษา ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดการเรียนการสอนวันแรก ปีการศึกษา 2565 มมร วิทยาเขตล้านนา เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

5. สาขาวิชาการปกครอง

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ