มมร ล้านนา: บริการวิชาการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 พระมหาเจริญ กตปญฺโญ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้บริการวิชาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมล้านนา แก่คณาจารย์และนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร องค์พระธาตุเจดีย์หลวง และเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ในโอกาสมาทัศนศึกษา จังหวัดลำปาง – ลำพูน – เชียงใหม่