มมร ล้านนา: บริการวิชาการ 3 กิจกรรม ค่ายคุณธรรมร่มโพธิ์ในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายคุณธรรมร่มโพธิ์ในถิ่นทุรกันดาร ให้กับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฏาคม 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2565 อบรมครู จำนวน 63 คน เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการดำเนินงานตาม ว.PA โดยวิทยากร ดร.ชาลี ภักดี , ดร. ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตล้านนา

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 อบรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมนันทนาการ ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน โดยวิทยากร ดร.พิรุณ จันทวาส , อาจารย์นพรัตน์ กันทะพิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตล้านนา พร้อมคณะวิทยากร

 

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 29 กรกฏาคม 2565 อบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม และแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน โดยวิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตล้านนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่