มมร ล้านนา: บริการวิชาการฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 อาจารย์ธีรศักดิ์ แสนวังทอง และ ดร.ประดิษฐ์ คำมุงคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ต้อนรับนาง ฤทัยปรียา เมฆอรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมคณะครู มาติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 3 คน เป็นเวลา 4 เดือน ฝึกประสบการณ์ในชมรม Monk Chat Program MBU Lanna

โอกาสนี้ อาจารย์ธีรศักดิ์ แสนวังทอง นำนักเรียน-นักศึกษา ที่ให้บริการวิชาการ ที่ฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ เข้ากราบลา พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หลังจากที่ได้ฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเสร็จสิ้น ณ Monk Chat Program MBU Lanna ทั้งนี้เครือข่ายการศึกษาจะได้นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปต่อยอดพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป