มมร ล้านนา: บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิขาการปกครอง (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่