มมร ล้านนา: บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิขาการปกครอง (รัฐศาสตร์) เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่