มมร ล้านนา: บริการวิชาการ แก่บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแม

วันที่ 6 กันยายน 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย นายจิรทัศน์ เนธิบุตร วิทยากรศูนย์บริการวิชาการ บรรยายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อปี 2567 และมอบผักให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแม่ เพื่อนำไปมอบแจกให้กับชาวบ้านต่อไป ณ ห้องประชุมเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่