มมร ล้านนา: บริการวิชาการนักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 พระมหาเจริญ กตปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้บริการวิชาการ บรรยายประวัติวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่