มมร ล้านนา: บริการวิชาการเรื่องการสร้างสื่อและนวัตกรรม DIY จากขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี พร้อมด้วยอาจารย์นพรัตน์ กันทะพิกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการ งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสร้างสื่อและนวัตกรรม DIY จากขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

ในการนี้ อาจารย์นพรัตน์ กันทะพิกุล นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 มมร.วิทยาเขตล้านนา หลักสูตรปรับพื้นฐานดูงานกิจกรรมบริการวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมปฏิบัติจริง BBL ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

 

เครดิตภาพ : ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี และอ.นพรัตน์ กันทะพิกุล