มมร ล้านนา: ปฏิบัติธรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้นำนักศึกษา ชั้นปี 4 ภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) เข้าปฏิบัติธรรม วัดผ้าขาว

โอกาสนี้ พระมหาสกุล มหาวีโร ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เมตตาเป็นพระวิปัสนาจารย์ ให้การอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน 15 วัน

ณ วัดผ้าขาว อำเภอเมืองเชียงใหม่