มมร ล้านนา: ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระมหาเจริญ กตปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากรให้บริการวิชาการ อบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

ในการนี้ พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เจ้าคณะอำเภอสันทราย(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าสุรีย์พรวนาราม เมตตาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วัดป่าสุรีย์พรวนาราม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่