มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศชมรมโปว์จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

วันที่ 8 กันยายน 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทปฐมนิเทศการทำกิจกรรมจิตอาสา แก่ชมรมโปว์จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งทางชมรมมีแนวคิดร่วมกัน วันพระหยุดเรียนครั้งนี้ อาสามาพัฒนาทำความสะอาด อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4 ร่วมกัน มหาวิทยาลัยขอชื่นชมในการมีน้ำใจ เสียสละจิตอาสา มา ณ โอกาสนี้ ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4