มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ ๕ รหัส ๕๙ วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์