มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ๓ ส่วนงาน มมร.วิทยาเขตล้านนา กล่าวต้อนรับปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ๔ รูป และนักวิชาการศึกษา ๑ คน

อาจารย์ใหม่ประจำ มมร.วิทยาเขตล้านนา ๔ รูป

๑. พระมหามนตรี อธิกาโร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒. พระครูสิริธรรมเมธี สาขาวิชาการปกครอง

๓. พระมหาอดิสร อินฺทปญฺโญ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๔. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

นักวิชาการศึกษา ๑ คน

๑. นายชาญวิทย์ โกสลากร

ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU ๑