มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑. ดร.วราสะยะ วราสยานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒. นางสาวทิตติยา มั่นดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

๓. นางสาวรัตติกร ชาญชำนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

1

โอกาสนี้ผู้บริหาร อาจารย์ และนักทรัยากรบุคคล กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่

ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU ๑