มมร ล้านนา: ประกันนคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ปQA 05)

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในการเขียนรายงานแผนฟื้นฟูการประกันนคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ปQA 05) ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4