มมร ล้านนา: ประกาศประกวดราคางานซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน