มมร ล้านนา: ประกาศผลสอบพาน้องเรียนรอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพาน้องเรียนรอบ 2

****ให้รายงานตัวลงทะเบียนภายในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น***

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวแล้ว