มมร ล้านนา: ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 3 ระบบรับตรง

……………………………..

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอประกาศผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ระบบรับตรงตามบัญชีรายชื่อนี้

          คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

          คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ