มมร ล้านนา: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ระบบโควตา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ระบบโควตา

****************

1-สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2-สาขามนุษศาสตร์-อังกฤษ

3-สาขาการปกครอง

4-สาขาการสอนภาษาไทย

5-สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

 

6-สาขาการสอนสังคมศึกษา