มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบโควตา(Quota) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

*********************

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตามบัญชีรายชื่อนี้

          คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา…คลิก

          คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง…คลิก

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย…คลิก

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ…คลิก

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา…คลิก

          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ…คลิก