มมร ล้านนา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 31.สาขาวิชาพุทธศาสตร์


2.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


3.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


4.สาขาวิชาสังคมศึกษา


5.สาขาวิชาการปกครอง


6.สาขาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)


ผังเลขที่นั่งสอบข้อเขียน