มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบที่ 21.สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา


2.สาขาวิชาการปกครอง


3.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


4.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


5.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา


6.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ