มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1


1.สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา


2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


3 สาขาวิชาการปกครอง


4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


6 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา


ขั้นตอนการชำระเงิน


ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารหลักฐาน

(วงเล็บมุมซอง “สมัครเรียน”)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

103 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200