มมร ล้านนา: ประกาศอนุโมทนาบุญยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกาศอนุโมทนาบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปภัมภ์ทุนการศึกษา เพื่อมอบให้กับมหาวิทยาลัย แด่พระภิกษุ สามเณร นักศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๒ ปี วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมยอดเงินทำบุญบริจาค จำนวน ๕๕๙,๗๓๓ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้ ขอจงอำนวยผล ประสิทธิประสาทพร ให้ทุกท่านประสบสุขสมปรารถนาในธุรกิจน้อยใหญ่ งอกงามไพรบูลย์สุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ทุกประการเทอญ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖