มมร ล้านนา: ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาคฯในสถานการณ์ COVID

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาคฯในสถานการณ์ COVID

***********