มมร ล้านนา: ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 มกราคม 2567

#รายละเอียด : https://www.mbu.ac.th/news/post-9592/

#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (มหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 สมัครได้ที่ https://lanna.mbu.ac.th หรือทาง facebook มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975-6

❇️ สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด ด้านล่างประชาสัมพันธ์นี้

#ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)

1. คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์

3. คณะศึกษาศาสตร์

1) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

2) สาขาวิชาการสอนอังกฤษ

3) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ