มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการติดตามการประเมินโครงการ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)