มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

วันที่ 3 เมษายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้งที่ 02/2566 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1

3