มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรม มมร.วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 20 เมษายน 2566 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.วิทยาเขตล้านนา ประจำปี ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1