มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 003/2566 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1