มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเรียน 4207 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4