มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬาสี ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬาสี ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4