มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านน มอบหมายให้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา ขับเคลื่อนงานศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา เพื่อการพัฒนาของวิทยาเขต

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี พันตำรวจโท ดร.จำเริญ สุภาคำ ประธานชมรมศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา นายชลัช ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องเรียน 4201 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4