มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา

วันที่ 30 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 001/2567 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1