มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬาสี ครั้งที่ 14

วันที่ 24 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬาสี ครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อมอบหมายงานเตรียมความพร้อมทุกฝ่ายของคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4