มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการแนะแนว : พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแนะแนวประจำปีการศึกษา 2564 โดยรับทราบรายงาน แผนการดำเนินการรับสมัคร ปี 63 แต่ละสาขาวิชา เป็นไปตามแผนการรับอย่างไรและแผนการรับสมัคร ปี 64 ปริญญาตรี โท และเอก

-คำสั่งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2564

-ระบการการสมัคร ออนไลน์ ปีการศึกษา 64 (นโยบาย)