มมร ล้านนา: ประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 2 กันยายน 2565 คณาอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประชุมครั้งที่ 2/2565ทั้งนี้เพื่อการวางแผนการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ เตรียมความพร้อมปฏิบัติการสอนนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ชั้นปี 1-4) และสังเกตการณ์สอนในสถานศึกษาดังกล่าว