มมร ล้านนา: ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่ 18 เมษายน 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)