มมร ล้านนา: ประชุมคณาจารย์วิทยาเขตล้านนา การจัดรายวิชาและผู้สอน ปีการศึกษา 1/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เกี่ยวกับการจัดรายวิชาและผู้สอน ปีการศึกษา 1/2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4