มมร ล้านนา: ประชุมตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านฝ่ายการเงินและงานทะเบียน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านฝ่ายการเงินและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU ๑