มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วนงาน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4