มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตล้านนา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตล้านนา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพงานทุกด้านของบุคลากร ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU ๑

24