มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานของบุคลากรทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔