มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตล้านนา

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 03/2566 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1