มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อการพัฒนาทุกภาคส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔